CD Consulting: vzory podaní

Kauze českej spoločnosti CD Consulting sme sa na stránkach nášho občianskeho združenia už venovali napríklad v článku z 27. 8. 2015 a v článku z 29. 8. 2015. Napriek zmene zákonov a stanovisku Najvyššieho súdu SR č. 93/2015 kauza sa ani zďaleka neskončila. Podľa našich informácii spoločnosť CD Consulting naďalej posiela listy s oznamami o prevzatí pohľadávky od spoločnosti POHOTOVOSŤ s výzvami na zaplatenie rôznych súm zo spotrebiteľských zmlúv na základe zmeniek.

O kauze chystáme aj samostatnú webovú stránku na doméne cdconsulting.tk.

Nižšie uvádzame vzory podaní, ktorými treba reagovať na výzvy súdov. Prvý vzor obsahuje vzor žalobnú odpoveď, druhý a tretí vzor je určený pre poškodených klientov, proti ktorým sa už vykonáva exekúcia.

Ak Vám prišiel zo súdu formulár žaloby spoločnosti CD Consulting, treba čo najskôr odpovedať. Najneskôr však do 30 dní od doručenia žaloby. Môžete použiť formulár uvedený nižšie. Stačí doplniť označenie súdu a spisovú značku konania (napríklad 5C/52/2016, prípadne 2Cb/12/2016).

dokument DOCVzor žalobnej odpovede

Ak už súd proti vám vydal rozsudok, spoločnosť CD Consulting podala návrh na vykonanie exekúcie a súdny exekútor Vám doručil upovedomenie o začatí exekúcie, treba do 14 dní od doručenia upovedomenia podať námietky. Námietky sa podávajú súdnemu exekútorovi. Z praxe vieme, že exekúcie vykonáva prakticky výlučne súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., vzor námietok sme preto prispôsobili tejto skutočnosti.

dokument DOCVzor námietok proti exekúcii

Ak sa proti Vám už exekúcia vykonáva a lehota na podanie námietok uplynula, treba podať návrh na odklad a zastavenie exekúcie. Vzor sme tiež prispôsobili súdnemu exekútovi JUDr. Rudolfovi Krutému, PhD.

dokument DOCVzor návrhu na odklad a zastavenie exekúcie

Upozornenie: občianske združenie Úžera.org nenesie zodpovednosť za rozhodnutie súdu na základe vzorov podaní na tejto stránke.