Rapid life

Mediálna prestrelka Rapid life verzus NBS

viac na WWW.MENORUZE.SK

Rapid life životná poisťovňa, a. s. konečne dosiahla aspoň čiastočné zadosťučinenie za mnohé príkoria, ktoré musí zažívať od štátu, ale aj od svojich klientov a, zdá sa, že zrejme úplne od každého, kto sa na poisťovňu čo i len pozrie. Rapid life sa na svojom webe www.rapidlife.sk pochválil medzitýmnym rozsudkom Okresného súdu Bratislava I 22C/372/2009-429 z 12. októbra 2015 a potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Bratislave 10Co/25/2016-524 z 21. júna 2016. Už teda vieme, že poisťovni ublížil aj štát.

Ešte 20. apríla 2017 (www.rapidlife.sk) si poisťovňa posťažovala, aké strašné príkorie jej štát spôsobil. S poľutovaním zároveň oznámila svojim klientom, (ktorých už roky poriadne nevypláca a roky ich tiež okráda, najmä cez rozhodcovské rozsudky Arbitrážneho súdu Košice a exekučné konania na ich základe), že teraz im už ich peniaze nevráti nikto.

Dva dni predtým (18. apríla 2017) Národná banka Slovenska upozornila v tlačovom vyhlásení na svojom webe, že Rapid life je na základe predbežného opatrenia NBS povinná klientom vyplácať poistné plnenia.

Dňa 20. apríla 2017 Národná banka Slovenska sa na svojom webe ohradila voči vyhláseniu poisťovne Rapid life. Okrem iného uviedla, že rozsudky, ktorými sa poisťovňa pochválila, sú napadnuté dovolaním a rozhodne o nich najvyšší súd. V správe Národná banka ďalej uvádza: „Spoločnosť Rapid Life vyvíja systematický nátlak na NBS, aby stiahla dovolanie podané na Najvyšší súd SR. Súčasťou nátlaku je aj veľký počet trestných a iných podaní, kde pracovníci NBS vystupujú v pozícii svedka, prípadne podávajú príslušné vysvetlenia. Súčasťou nátlaku bola aj morálna diskreditácia guvernéra v denníku Plus 1 deň. Stiahnutím podaného dovolania by bolo znemožnené objektívne rozhodnutie právneho sporu Rapidu Life so Slovenskou republikou. NBS má nielen právo, ale aj povinnosť využiť všetky dostupné právne prostriedky.

V správe z 28. apríla 2017 na webe www.rapidlife.sk sa zasa poisťovňa ohradila voči „útokom“ zo strany NBS. Práve v tejto správe sa poisťovňa pochválila spomínanými rozsudkami. V správe opäť zdôraznila, že ju NBS poškodila, a že ju osobne poškodil guvernér NBS (zabudla pritom spomenúť, že sme ju poškodili aj my, občianske združenie Úžera.org, a viacero ďalších osôb).

Národná banka Slovenska v správe na svojom webe z 28. apríla 2017 opäť upozornila na to, že rozsudky sú napadnuté dovolaním, označila ich za zmätočné a zdôraznila tiež, že z nich nevyplýva pre NBS povinnosť čokoľvek poisťovni platiť.

Čo sa to teda s poisťovňou Rapid life deje? Ako môže odolať toľkým útokom? Poškodil ju štát, Národná banka Slovenska, jej guvernér, poškodili sme ju my, občianske združenie Úžera.org (k dobrému menu poisťovne sme vytvorili aj web www.menoruze.sk), poškodili ju aj ďalšie spotrebiteľské organizácie, sústavne jej škodia klienti (tak to aspoň vyplýva z vyjadrení, ktoré posiela na súd jej právny zástupca napríklad v sporoch o zrušení rozhodcovských rozsudkoch), všetci jej len ubližujú.

V tejto súvislosti si nemožno nevšimnúť jednu pasáž z odôvodnenia rozhodnutia NBS o predbežnom opatrení OFS-4356/2016-1 zo 14. augusta 2016: „Orgán dohľadu sa tiež zaoberal otázkou oprávnenia orgánu dohľadu vykonávať dohľad nad poisťovňou aj po 1. 1. 2016, od kedy poisťovňa podlieha osobitnému režimu v zmysle ustanovenia § 196 ods. 1, 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, pričom vyhodnotil, že vstup poisťovne do osobitného režimu nemá za následok obmedzenie kompetencie orgánu dohľadu vo vzťahu k dohľadu v zmysle zákona č. 747/2004 Z. z.§ 196 ods. 1 zákona č. 35/2015 Z. z. o poisťovníctve znie: „Na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá do 1. januára 2016 zastavila uzatváranie nových poistných zmlúv alebo zaistných zmlúv a spravuje výlučne svoje existujúce portfólio s cieľom ukončiť svoju činnosť, a ktorá sa zaviazala Národnej banke Slovenska ukončiť svoju činnosť do 1. januára 2019, sa do 1. januára 2019 vzťahujú len ustanovenia § 139, 141, 147 až 163, ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa nerozhodla inak. Tento dátum sa môže skrátiť, ak Národná banka Slovenska nie je spokojná s pokrokom, ktorý poisťovňa alebo zaisťovňa dosiahla pri ukončení svojej činnosti. Po tomto dátume sa na poisťovňu alebo zaisťovňu vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Nepredpokladáme, že by v Národnej banke Slovenska nevedeli, čo sa deje s dohliadanými subjektami. Je zrejmé, že Rapid life životná poisťovňa, a. s. už neuzatvára nové poistné zmluvy, spravuje už len vlastné portfólio a má záujem skončiť svoju činnosť najneskôr k 1. januáru 2019. Nie je celkom zrejmé, prečo to Rapid life neprezradil verejnosti dávnejšie. Veď sa to dá tak krásne odôvodniť. Všetci nám krivdia, tak musíme náš podnik zatvoriť. A vy, naši klienti, už svoje peniaze neuvidíte. Za to môže Národná banka Slovenska, jej guvernér, kadejaké spotrebiteľské organizácie, novinári, skrátka celý svet. Nemusela pritom dodávať, že ani poisťovňou okradnutí klienti, najmä obete Arbitrážneho súdu Košice, už ukradnuté peniaze tiež nikdy neuvidia. A že poisťovňa prebiehajúce exekučné konania nezastaví a bude kradnúť ďalej. Aby sme to upresnili, ide o legálnu zlodejinu, v exekučných konaniach.