O nás

Naše občianske združenie zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR v decembri 2011. Vtedy sme používali názov Advokát spotrebiteľov. Názvom sme chceli vyjadriť, že združujeme odborníkov na spotrebiteľské právo.

Názov sa však znepáčil prokuratúre. Na základe protestu prokurátora Ministerstvo vnútra SR zrušilo našu registráciu. Aby sme odvrátili zánik občianskeho združenia, narýchlo sme zmenili názov na Združenie na ochranu a pomoc spotrebiteľom v núdzi. Tento názov sme považovali iba za dočasný.

Zániku občianskeho združenia sa nám podarilo zabrániť. Prišiel však čas pouvažovať čo ďalej. A tak sme zmenili názov na súčasný Úžera.org. Chceme tým trochu provokatívne povedať, že úžera je dennodennou súčasťou nášho života, že je to rakovina našej spoločnosti a že sme pripravený proti úžere bojovať.

Naše občianske združenie je organizáciou oprávnenou podať návrh na súd alebo na správny orgán (v podmienkach Slovenskej republiky najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu) smerujúci k odvráteniu protiprávneho konania dodávateľa proti spotrebiteľom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Európska komisia už od roku 2016 eviduje naše občianske združenie ako organizáciu v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2009/22/ES (oznámenie Komisie v Úradnom vestníku EÚ, 2016/C 87/01 zo 4. 3. 2016., aktuálne oznámenie Komisie v Ú. v. EÚ 2019/C 237/03 z 15. 7. 2019).

V praxi to znamená, že vnútroštátnym orgánom (súdom ani správnym orgánom) nemusíme preukazovať, že sme spotrebiteľským združením, pretože nás za také uznáva Európska komisia.

Stanovy (dokument PDF)

Dodatok č. 1 k stanovám (dokument DOC)

Dodatok č. 2 k stanovám (dokument PDF)