Rapid life

Rapid life má novú správkyňu

Okresný súd Košice I uznesením z 21. mája 2019, zverejnenom v obchodnom vestníku 27. mája 2017, ustanovil úpadcovi Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, novú konkurznú správkyňu Ing. Janu Kollárovú.

Konkurz na majetok úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, sprevádzajú od začiatku nemalé komplikácie. Ide bezpochyby o náročný konkurz s veľkým počtom účastníkov. Dosiaľ sa vystriedali už traja konkurzní správcovia, aktuálna správkyňa je v poradí štvrtá.

Okresný súd Košice I ustanovil novú správkyňu potom, ako ústavný súd na základe ústavnej sťažnosti predchádzajúcej konkurznej správkyne JUDr. Jany Závodskej nálezom so sp. zn. IV. ÚS 467/2018, v ktorom ústavný súd okrem vyslovenia porušenia práva na spravodlivý proces sťažovateľky zrušil aj uznesenie Okresného súdu Košice I z 2. mája 2018 o odvolaní JUDr. Martina Morochoviča z funkcie správcu a ustanovení JUDr. Jany Závodskej za správkyňu a uznesenie Okresného súdu Košice I z 15. mája 2018 o zamietnutí návrhu na odvolanie správkyne JUDr. Jany Závodskej. Po nadobudnutí právoplatnosti nálezu ústavného súdu Okresný súd Košice I uznesením z 28. marca 2019 odvolal už skôr odvolaného správcu JUDr. Martina Morochoviča. S ohľadom na zrušenie skoršieho uznesenia o odvolaní správcu JUDr. Martina Morochoviča ústavným súdom bol tento postup konkurzného súdu správny. Konkurzný súd ale neustanovil nového správcu. Úpadca sa tak prechodne ocitol vo vákuu, keď bol bez správcu, na ktorého po vyhlásení konkurzu v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii prechádza oprávnenie konať vo veciach týkajúcich sa majetku úpadcu.

Doterajšími správcami konkurznej podstaty boli JUDr. Dana Husťáková, JUDr. Martin Morochovič a JUDr. Jana Závodská. Konkurzné konanie vedie Okresný súd Košice I pod sp. zn. 31K/28/2017 a možno ho sledovať online na webe registra úpadcov.