Rok 2018: čo priniesol a čo odniesol

Blíži sa koniec roku 2018 a tak je na mieste pripomenúť si, čo tento rok priniesol v oblasti ochrany spotrebiteľa a čo nové sme zažili v našomobčianskom združení.

Na začiatku roka sme zaregistrovali zánik spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. (CFH, a.s.), o čom sme informovali v článku zo 4. januára. Ako sme ale správne predpokladali, pre klientov CFH, a.s., to neznamenalo žiadnu zmenu okrem tej, že už sú klientami Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Koncom januára sa začal konkurz na majetok spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Vo februári sme zažili studenú sprchu od Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten vydal nález so sp. zn. PL. ÚS 11/2016, ktorým vyslovil nesúlad § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. s ústavou. Nález zverejnili v Zbierke zákonov 27. septembra 2018 pod č. 271/2018 Z. z. Bolo to jedno z prvých oslabení ochrany spotrebiteľa zo strany súdnej moci v tomto roku.

Ďalšie oslabenie ochrany spotrebiteľa prišlo v podobe viacerých zrušujúcich uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky reflektujúcich rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. proti Kláre Bíróovej (napríklad 3 Cdo 146/20174 Cdo 211/20173 Cdo 56/2018, dovolateľkou v týchto konaniach bola Prima banka Slovensko, a.s., či 4 Cdo 187/2017. Bilanciu vylepšil senát 2 C najvyššieho súdu, ktorý dovolanie Prima banky týkajúce sa tej istej právnej otázky v uznesení 2 Cdo 127/2017 odmietol.

Na druhej strane sa definitívne vyriešila právna otázka o platnosti postúpenia „nezrelej“ pohľadávky banky na tretiu osobu. Najvyšší súd Slovenskej republiky v tejto veci vydal viacero rozsudkov prevažne na základe dovolania spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., napríklad 7 Cdo 26/2017, až napokon rozsudok 1 Cdo 147/2017 zverejnil najvyšší súd v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 8/2018 ako judikát R 60/2018.

5. decembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2018 Z. z. Ide o novelu Občianskeho zákonníka, ktorou sa po zverejnení nálezu ústavného súdu PL. ÚS 11/2016 opätovne rieši problematika premlčaných pohľadávok zo spotrebiteľských zmlúv zavedeným ustanovenia § 54a do Občianskeho zákonníka.

Po celý rok pokračoval konkurz na majetok poisťovne Rapid life. Počas roka sa dvakrát zmenil konkurzný správca. Konkurz ide značne pomaly, jeho koniec jev nedohľadne a výsledok je neistý.

V našom občianskom združení žiadne väčšie zmeny nenastali. Ešte minulý rok sa zastavilo konanie vo veci žalobcu Rapid life životná poisťovňa proti žalovaným 1/ Úžera.org, 2/ Roman Jurík. Uznesením, č. k. 9C/238/2016-214, z 30. novembra 2018 Okresný súd Nové Zámky zastavil konanie aj voči žalovanému v 1. rade (predsedovi občianskeho združenia Úžera.org). Ak sa konkurzná správkyňa neodvolá, konanie bude právoplatne zastavené voči obom žalovaným. V tejto súvislosti sme neaktualizovali web www.menoruze.sk, sčasti aj preto, lebo stratil aktuálnosť. Nové dokumenty však predsa pridáme.

S kauzami poisťovne Rapid life nepriamo súviselo trestné stíhanie Ing. Mgr. Petra Talána (syna predsedu predstavenstva poisťovne) a JUDr. Jaroslava Škapinca (bývalého generálneho riaditeľa správy poistenia a dnes advokáta) pre obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2, ods. 4 písm. b) Trestného zákona formou spolupáchateľstva. Po zrušení skoršieho rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, uznesením najvyššieho súdu so sp. zn. 4To/12/2015,  Špecializovaný trestný súd rozsudkom so sp. zn. BB-4T/32/2013 obžalovaných v máji opäť oslobodil. Zdôrazňujeme ale, že táto kauza sa poisťovne vecne netýka. Spojitosť je len personálna.

Naše občianske združenie zastupuje aj individuálnych klientov a podalo aj dve žaloby vo veci abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach, obe na Krajský súd v Bratislave. O týchto dvoch žalobách sme dosiaľ neinformovali. Prvé konanie proti Okresnému stavebnému bytovému družstvu so sídlom v Nitre sa viedlo pod sp. zn. 15C/2/2016, druhé proti spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch pod sp. zn. 15C/1/2017. Obaja žalovaní súd správcami bytových domov. Krajský súd v Bratislave obe žaloby zamietol. Odvolacie konanie sa vedie na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Na rozhodnutie najvyššieho súdu čakáme. Spisové značky sú 2 Co 1/2018 (Okresné stavebné bytovédružstvo) a 3 Co 1/2018 (Bytkomfort, s.r.o.).

V troch prípadoch súdy pribrali naše občianske združenie do spotrebiteľských sporov ako osobitný subjekt, v niekoľkých ďalších prípadoch súdy návrh na naše pribratie do konania ako osobitného subjektu zamietli.

Čo si želať no nového roku 2019? Samozrejme stále lepšiu ochranu spotrebiteľa. Nuž nechajme sa prekvapiť.

Občianske združenie v tomto adventnom období želá všetkým požehnané Vianoce a šťastný a úspešný rok 2019.