Úžera.org nie je žalovaná. Definitívne

viac na WWW.MENORUZE.SK

Naše občianske združenie je jedným z tých mnohých zlých, ktorí poškodzujú dobré meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., a rôznymi inými spôsobmi jej škodia. Na Okresnom súde Nové Zámky sa kvôli tomu vedie konanie pod sp. zn. 9C/238/2016.

Okresný súd Nové Zámky uznesením č. k. 9C/238/2016-97 zastavil konanie proti nám. Protistrana (presnejšie JUDr. Jaroslav Škapinec) sa odvolala. Nútená správkyňa JUDr. Irena Sopková ale vzala odvolanie späť. Preto Krajský súd v Nitre uznesením č. k. 9Co/343/2017-164 odvolacie konanie zastavil.

Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky č. k. 9C/238/2016-97 (v spojení s uznesením Krajského súdu v Nitre č. k. 9Co/343/2017-164) je právoplatné. Úžera.org teda už definitívne nie je žalovanou.

Žalovaným ostáva Roman Jurík (pôvodne žalovaný v 2. rade). Dá sa však predpokladať, že aj konanie proti nemu súd na základe späťvzatia žaloby zastaví.

Uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 9Co/343/2017-164